Een fors en vorstelijk boek

Geplaatst op: 5 September 2013 -Intekenen geschiedenisboek Sumar begonnen

Sumar – In het jaar 2002 was in Sumar de start van het dorpsproject ‘Meiinoar Foarinoar’ . Een van de deelprojecten was het op schrift stellen van de dorpsgeschiedenis. Er waren in Sumar in de loop der tijd diverse jubileumboeken verschenen en boeken met een specifiek onderwerp, zoals over korenmolen de Hoop, maar een boek waarin al deze en andere geschiedkundige zaken bijeen zijn gebracht, was er niet. Na 11 jaren van gesprekken voeren, fotomateriaal verzamelen, archiefonderzoek doen en schrijven is het zover. Het boek over de geschiedenis van Sumar met de titel ‘Van Sudermeer tot Sumar’ is drukklaar.De samenstellers van het boek, leden van de Werkgroep Geschiedenis Sumar, zijn tevreden over het eindresultaat. Het is een omvangrijk boek geworden. Het is ruim 400 pagina’s dik en geïllustreerd met meer dan 200 foto’s  en ruim 50 andere afbeeldingen. Het is ook een mooi boek geworden, volledig in kleur met een harde omslag. Of zoals iemand eens zei: “Een fors en vorstelijk boek”.

Het is toch wel bijzonder dat over een dorp met een kleine 1500 inwoners, een dergelijk lijvig geschiedenisboek verschijnt. Met behulp van (sponsor)gelden afkomstig van het bedrijfsleven in Sumar, de gemeente Tytsjerksteradiel en enkele culturele fondsen, zal het worden verkocht voor een vriendenprijs, want zo kun je de verkoopprijs van € 27,50 toch wel noemen. Een boek met een dergelijke omvang, op A-4 formaat (30x21cm), kost namelijk normaal al snel tussen de € 40,-- en € 50,--.

In het boek komen vele aspecten van de geschiedenis van Sumar aan de orde: het boerenleven, scholen en onderwijs, de bedrijven, kerk en geloof en het verenigingsleven. Verder is ook plaats ingeruimd voor tal van andere zaken, zoals de komst van de nutsvoorzieningen en de afbraak van 36 woningen tussen 1993 en 1996 als gevolg van strengere milieueisen ten aanzien van enkele in het dorp gevestigde industrieën. Ook wordt over hoofd der Openbare Lagere School, K.L. de Vries, vooral bekend als kweker van aardappel het Bintje, geschreven en over Griet Spaanderman-Wielinga, schrijfster van een zestal friestalige boeken in de jaren 1956-1969. Zij liet de meeste van haar boeken zich afspelen in de directe omgeving van Sumar, waar zij geboren is en opgegroeid.

Om in te kunnen schatten hoe groot de oplage moet worden, is besloten belangstellenden vooraf te laten intekenen op het boek. Via dorpskrant De Koekoek werd in het dorp daarom begin deze maand een bestelbon verspreid. Voor belangstellenden, die in het bezit wensen te  komen van dit boek en buiten het verspreidingsgebied van de dorpskrant wonen, is de mogelijkheid gecreëerd zich aan te melden via e-mail: dorpsgeschiedenis@sumar.nl  

De sluitingsdatum voor de intekening is 1 oktober a.s. Dan wordt de balans opgemaakt en gaat het boek naar de drukker. Naar verwachting zal het boek in november verschijnen. Belangrijk is te weten dat er slechts een beperkt aantal boeken zal worden gedrukt, dat afhankelijk van het aantal is dat bij de voorintekening besteld is.


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • Twitter