It giet oan, ‘De Oerbliuwers’ zijn in aantocht

Geplaatst op: 18 Maart 2018 -
‘De Oerbliuwers’

De kaartverkoop start op 23 maart 2018.

In september komt Iepenloftspul “De Harkema” met het nieuwe stuk “De Oerbliuwers”. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Repeteren, decorbouw, naaien van de kostuums, plannen speeldata, maar we zijn er nog niet. Zoals in deze krant te lezen is zoeken we nog verschillende figuranten, met én zonder paard. Aanmelden kan via info@iepenloftspuldeharkema.nl. 


Met trots delen we dat Gerrit Breteler het stuk geschreven heeft en de regie in handen ligt van Ypy Zysling. Zoals altijd zal ook dit jaar het stuk weer in het Fries worden uitgevoerd. Gerrit Breteler aan het woord:
“In artikel fan de ekonome Heleen Mees yn de Volkskrant en it fersyk fan de Stifting Iepenlofspul De Harkema, kamen tagelyk by my. Yn it artikel stelt Heleen Mees út om de trije noardlike provinsjes leech te heljen. Hup, alle bewenners nei de Rânestêd. Dêr is wurk, dynamyk en takomst. Urbanisearje krekt as yn Sjina. Inkele reis mei de trein, bus of auto en de bulldozers stean al klear om, as eltsenien fuort is, de boel op te romjen.

It ferhaal:
Ûnder lieding fan Moai Aal sette, foar de grutte opromming, in stik as fjirtich Harrekieten ôf. Stikem, mei hynder en wein, piken, bargen, kei, poaters, siedguod en alle ark lykas botsen en seinen. De hiele erfenis fan pakes en beppes ferhuzet nei it ferlitten natuergebiet ûnder Lauwerseach. Moai Aal ynspirearret en bestjoert de ynwenners fan ‘Nij Harkema’ mei flair en faasje. De Oerbliuwers krije yn ‘e gaten dat alles dat yn ‘Nij Harkema’ ferbout, slachte of betocht wurdt, gouden hannel yn de Rânestêd is.

En hjir stappe wy it ferhaal yn…………
Der binne kapers op ‘e kust. Ûnrêst yn de mienskip en hieltyd faker komme der ek wittenskippers en nijsgjirrige reizgers. De mienskip komt ûnder druk te stean, yn de maatskippij wêr’t froulju en in froulike kultuer dominearje.
Bliuwe de ‘Oerbliuwers’ oer…”

De kaartverkoop start op 23 maart a.s. noteer het alvast in je agenda. 
Speeldata 12, 14, 15, 19, 21 en 22 september 2018. Meer informatie is te vinden op www.iepenloftspuldeharkema.nl of volg ons op Facebook om altijd op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • Twitter